APPLICATION FOR THE POST OF ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (RSI, CAR/DAR)(MEN) - 2015

¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (DgïJ¸ïL, ¹JDgï/rJDgï) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2015

BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
Final Selection List has been uploaded
News & Events
Final Selection List
Second Provisional Selection List
Second Provisional Selection List
Provisional Selection List
Medical Examination Call letter has been uploaded for ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (RSI, CAR/DAR)(MEN)-2015, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter
provisional selection list

Viva Voce Examination Fixed on 20.06.2016,21.06.2016 & 22.06.2016

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (RSI, CAR/DAR)(MEN)-2015, Download (from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter

Eligible_Candidates for Viva-Voce
Final Key Answer
Provisional Key Answer A,B,C,D,E,

Written Examination Fixed on 20.03.2016

Written Examination Call letter has been uploaded for ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (RSI, CAR/DAR)(MEN)-2015, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter

ET / PST Call letter has been uploaded for ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (RSI, CAR/DAR)(MEN) - 2015 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter (Form 01-Feb-2016 to 08-Feb 2016).
NON-HYDERABAD KARNATAKA UNIT ET-PST GROUND INFORMATION
Sl. NO Units GROUND ADRESS
01 Belagavi District Police Parade Ground, Opposite Police Bhavana, Old P.B Road, Belagavi- 590 016.
02 Bengaluru Karnataka State Reserve Police(KSRP) Parade Ground, III Battalion, Koramangala, Bengaluru- 560 034.
03 Davangere District Stadium, Bapuji Hospital Road, Davangere- 577 004
04 Hubballi-Dharwad Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad.
05 Kalaburagi DAR Police Parade Ground, HQs, Infront of Police Bhavan, Kalaburagi-585 105.
06 Mangaluru Mangala Stadium, Lady Hill, Mangaluru- 575 003
07 Mysuru City Armed Reserve(CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå DESCRIPTION / «ªÀgÀ DATE / ¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ 26/10/2015
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/2015
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/11/2015
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì DATE FOR AGE CONSIDERATION / ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
RSI(CAR/DAR) GM 21 YEARS / 21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 26 YEARS / 26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 24.11.2015
KNOW YOUR AGE
BORN BETWEEN 24.11.1994 AND 24.11.1989 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01,2A,2B,3A & 3B 21 YEARS / 21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 28 YEARS / 28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 24.11.1994 AND 24.11.1987 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM
35 YEARS / 35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 24.11.1980 AND 24.11.1994 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01,2A,2B,3A & 3B
40 YEARS / 40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 24.11.1975 AND 24.11.1994 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 24/11/2015 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligible to apply.
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
RSI (CAR/DAR) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
PHYSICAL EXAMINATION & EXAMINATION CENTRE INFORMATION
Sl. No / PÀæ.¸ÀA ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ET-PST & Written Examination Centre
01. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ Bengaluru
02. ªÉÄʸÀÆgÀÄ Mysuru
03. ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ Hubballi-Dharwad
04. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ Mangaluru
05. ¨É¼ÀUÁ« Belagavi
06. zÁªÀtUÉgÉ Davangere
07. PÀ®§ÄgÀV kalaburagi
ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME / DISTANCE
RSI(CAR/DAR) 1600 Mtrs Run 6.30 Minutes, RSI(CAR/DAR)
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME / DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST FOR INSERVICE , EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME / DISTANCE
RSI(CAR/DAR) 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME / DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 168 Cms for men & No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only) 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
Post HK Region Reserved Posts
Direct MEN Inservice MEN Ex-servicemen CLASSIFICATION OF POSTS TOTAL
RSI(CAR/DAR) 47 03 01 Category 51

Note :

  • Payment should be made in State Bank of Mysore (SBM) / State Bank of Hyderabad (SBH) only.
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • If Candidates submitting more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the Candidates who will be Qualifying in Endurance Test & Physical Standard Test.

n¥Ààt :

  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA) / ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

© 2015 Karnataka State Police. All Rights Reserved